bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.04.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: przegląd

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II w Łodzi
http://dpswlokniarzlodz.pl/bip

Data publikacji strony internetowej: 01-09-2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-09-2020

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest *częściowo zgodna* z ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych
podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych
poniżej.

Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - skany

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 28.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez
podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów
klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Robert Zem,ła
adres e-mail - sekretariat@dpswlokniarzlodz.pl
numer telefon - 42 686-00-10

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji
niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności
cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich
elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez
audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o
którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób
kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny
dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie
tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje
o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy
czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot
publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia
dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący
żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej
strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do
Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna
Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na osiedlu Retkinia, w sąsiedztwie Parku Zdrowie, dojazd linia tramwajowymi 8, 10, 12 i dojście opkoło 1000m , i autobusowymi 6, 99, 43, 80 dojście około 20 metrów,

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wejście do
budynku z poziomu ulicy odbywa się przez portiernię lub wjazd przez bramę – brama otwiera
się automatycznie. Możliwy wjazd na teren podwórka. Wyznaczone miejsca
postojowe np.: karetek lub pojazdów osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym. Wejście na kompleks pawilonów z poziomu wejścia głównego – bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w windę osobową, dostosowaną do transportu również osób leżących.
Nie istnieje możliwość tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.

Aplikacje mobilne
Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Plan działania DPS ,,Włókniarz” im. Jana Pawła II ul. Krzemieniecka 7/9 na rzecz dostępności  dla osób ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

L.P.

Zakres działalności

Osoba realizująca zadania

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie:

a) architektonicznym

b) cyfrowym

c) informacyjno-komunikacyjnym

Koordynator-Informatyk

Podanie do publicznej  wiadomości informacji o adresach podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami oraz minimalne dostosowanie strony www do standardów

 

Do 31.03.2021r.

2.

Analiza stanu obiektów DPS ,,Włókniarz” pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Osoba z uprawnieniami do aktualizacji instrukcji p/pożarowej

Aktualizacja  instrukcji pożarowej uwzględniająca ewakuacje osób ze szczególnymi potrzebami.

Do 31.03.2021 r.

3.

Zapewnienie na stronie internetowej nagrania elektronicznego pliku zapewniającego tekst odczytywalny maszynowo

Koordynator-Informatyk

Umieszczenie na stronie internetowej nagrania  elektronicznego zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.

Do 31.03.2021 r.

4.

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności

Koordynator-Informatyk

Analiza danych w zakresie istniejących przeszkód, sporządzenie raportu

Do 31.03.2021r.

Dyrektor Domu

Zatwierdzenie raportu

 

Koordynator-Informatyk

Publikacja na stronie www

 

5.

Monitorowanie działalności DPS  w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Koordynator-Informatyk

Nanoszenie zmian w deklaracji dostępności

Na bieżąco

6.

 W zakresie dostępności komunikacyjnej i informatycznej zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Domu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo

Koordynator-Informatyk

Umieszczenie na stronie internetowej nagrania  elektronicznego zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.               

Do 30.09.2021r.

7.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej umożliwienie korzystania ze środków wspierających komunikowanie się

Koordynator-Informatyk

Pracownicy Domu

Pomoc w korzystaniu z poczty elektronicznej, pomoc w odbiorze                i w wysyłaniu wiadomości tekstowych SMS, MMS, pomoc w komunikacji audiowizualnej, pomoc w przesyłaniu faksów

W miarę potrzeb


Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznegoOpublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 04.04.2023
Podpisał: Robert Zemła
Dokument z dnia: 24.09.2020
Dokument oglądany razy: 2 794